Zones biosfeergebied | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Ontdek de streek

Biosfeer

Zones biosfeergebied

 

Om de drie doelstellingen van een Biosfeergebied in te vullen, werken Biosfeergebieden met drie zones. Een zone kan meerdere keren voorkomen in een Biosfeergebied.

1. Kernzone
Deze zone draagt bij tot het behoud van landschappen, ecosystemen, soorten en genetische diversiteit en de ecosysteemdiensten die hieruit voortvloeien. De zone moet in het land waar deze ligt wettelijk beschermd zijn, bijvoorbeeld als natuurreservaat.

2. Bufferzone
Deze zone omringt of grenst aan de kernzone. Hier zijn activiteiten mogelijk die verenigbaar zijn met de waarde en behoudsdoelstellingen van een kernzone en die wetenschappelijk onderzoek, monitoring, opleiding en educatie kunnen versterken.

Naast de bufferfunctie kunnen bufferzones hun eigen intrinsieke, 'stand-alone' functies hebben voor het behoud van de antropogene, biologische en culturele diversiteit. Bufferzones kunnen ook een belangrijke verbindingsfunctie hebben in een grotere ruimtelijke context, om zo kerngebieden voor mensen, planten en dieren te verbinden met de overgangszone(s).

3. Overgangszone
In deze zone ontplooien gemeenschappen sociaal-culturele en duurzame economische en menselijke activiteiten.

Een zone kan meermaals voorkomen in hetzelfde Biosfeergebied. Dit is wellicht ook de beste optie voor De Wijers. De komende maanden wordt met alle partners bekeken in welke zones De Wijers kan ingedeeld worden. Hierbij hebben we ook jouw hulp nodig: wat vind jij van De Wijers? Wat ontbreekt er nog en wat moeten we bewaren voor de toekomst? 

 

Vul de enquête over de streek in en maak kans op een streekproductenmand.